BackToMaiPageIcon

Termek

HU EN

Új államalapítás

Az ezeréves állam megszűnésének félelme felébresztette az általános ellenállást. A Tanácsköztársaság ideje alatt Szegeden ellenkormány létesült, amelynek hadügyminisztere alkalmasnak bizonyult a káosz megfékezésére. Nagybányai Horthy Miklós a régi rend képviselője volt. Ferenc József egykori szárnysegédje az Osztrák–Magyar Monarchia flottájának utolsó főparancsnokaként szolgált altengernagyi rangban. Horthy Miklós első világháborús hősiességét ellenfelei is elismerték. A magyarok egy jelentős része, ahogy történelmük során oly sokszor, a régi hagyományok és tekintélyek helyreállításában látta az egyetlen kivezető utat. Horthy, mint konzervatív, keresztény szellemiségű katonatiszt megfelelt a vele szemben táplált elvárásoknak, ezért a győztes hatalmak támogatásával 1919 nyarán fővezérré választották. Horthy Miklós az általa létrehozott Nemzeti Hadsereg élén 1919. november 16-án bevonult Budapestre. Tekintélyelvű vezetőként következetes szigorral látott neki, hogy helyreállítsa és biztosítsa a közbiztonságot és a törvényességet, aminek eredményeképp támogatottsága napról napra növekedett. Az 1920-ban kormányzóvá választott Horthy jól mérte fel a kor viszonyait, amikor két ízben megakadályozta boldog IV. Károly, az utolsó uralkodó visszatérési kísérletét. A Habsburg-ház magyarországi restaurációja ugyanis fenyegetést jelentett volna a monarchia romjain létrehozott szomszédos utódállamok számára, ezért várhatóan a győztes hatalmak is felléptek volna ellene. Horthy Miklós előbb gróf Teleki Pált nevezte ki miniszterelnökké, akit gróf Bethlen István követett a miniszterelnöki székben. Teleki és Bethlen kormányai megkezdték a magyar állam újjászervezését.Idézetek

„Össze kell fogni minden magyar hazafinak egy szent cél érdekében, amelynek két pillére a nemzeti eszme és a keresztény erkölcs."
Horthy Miklós

„Hivatásom, hogy megmentsem a nemzetet. Ennek rendelek alá mindent."
Horthy Miklós

„Ez a főváros megtagadta ezeréves történetét, ez a város porba rántotta a szent koronát meg a nemzet színeit, és vörös rongyokba öltözött. A nemzet legjobbjait börtönbe vetette vagy kiüldözte hazájukból. Mégis hajlandóvá váltunk arra, hogy megbocsássunk. Igen, megbocsátunk ennek a bűnbe sodort városnak, ha visszatér a haza szolgálatába, ha szeretni fogja magyar hazánkat és magyar népünket."
Horthy Miklós, Budapest, 1919. november 16.

„Csakis a keresztény és nemzeti irány fellobbanása az, ami az ország nyugalmát visszahozhatta."
gróf Teleki Pál

„Nem osztályoknak, nem felekezeteknek, nem pártoknak, nem egyéni érdekeknek, hanem kizárólag a nemzet érdekének vagyunk az őrei."
gróf Bethlen István

„Lenni és művelődni, vagy nem lenni."
gróf Klebelsberg KunóTárgyak

Nemzeti színű pajzs Horthy Miklós portréjával és turulmadárral

(Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum)


Leszerelési emlék Rendi Ferenc haditengerész katona ideje emlékére

(Magyar Nemzeti Múzeum)


Horthy Miklósnak a Novara gyorscirkáló parancsnokaként írt sajátkezű levele borítékkal

1917. május 21

(Magyar Nemzeti Múzeum, nemesmásolat)


Kedves bátyám!

Egy fájdalmas kötelességnek engedelmeskedem, mikor tisztjeim és az egész legénységem nevében vérző szívvel fejezem ki legigazabb részvétemet. Mi magunk is a legnagyobb részvétre szorulunk, szerettük, becsültük, tiszteltük! Alattvalóinak egy mindig szeretettel gondoskodó, mindenre figyelő jóságos feljebbvalója volt, nekem – a mellett hogy lankadhatatlan kitűnő helyettesem – igaz és hű barátom. Az idebenn megnyilvánuló részvét leírhatatlan volt, és a temetése a legmeghatóbb és szebb a mit csak elképzelni lehet. A túlerő elleni 3 órát tartó nehéz küzdelemben szegény Robert folyton tevékeny volt, mindenütt segített, utánna nézett reparáltatott. 10 óra d. e. után, mikor épen egy keletkező tüzet oltatott el, ment a fedélzeten baloldalt hátrafelé. Akkor érte egy szerencsétlen gránát. Rögtön ott volt a segítség, de alig 1½ percz alatt szegény megszűnt élni, tehát nem szenvedhetett. Számos barátai és tisztelői mind azzal vigasztalják magukat, hogy szebb halállal kimúlni nem lehet. Egy érczkoporsót csináltattunk, hogy fel lehessen vitethetni. Bocsánatot kérek hogy így czeruzával írok, de sebesülve az ágyban fekszem és nem akartam soraimmal késni. A Novara rövidesen Polába megy sérüléseit orvosoltatni. Reménylem, hogy nem kell vissza maradnom, de aztán mégis hosszabb ápolásra szorulok, azért czímem inkább bizonytalan. Azonban: An das Komando S. M. S. Novara Marinefeldpost Pola czímzésű levelek minden késés nélkül felbontatnak helyettesem által. Szegény Robert hagyatéka előírás szerint természetesen a legnagyobb praezizitással rendeztetik. Magam is beteg lévén bocsáss megkedves bátyám hogy bővebben nem írhatok, de ha legközelebb utam Budapesten vezet keresztül, nem fogom elmulasztani tiszteletemet tenni. Mellékelve küldök egy felvételt, mely a katasztrófa helyét ábrázolja. Az ágyú védpánczélján két találat látható. Legmélyebb részvétemet ismételve és fájdalmatokba fájó szívvel és őszintén osztozva

maradok mély tisztelettel

     őszinte híved

Horthy Miklós

sorhajó kapitány

a „Novara” parancsnoka

21/V. 917.